Eredetiségvizsgálat azonnal! Budapesten és vonzáskörzetében.

Eredetiségvizsgálat

A jármű előzetes eredetiségvizsgálata olyan hatósági eljárás, melynek célja a járművek azonosító adatai és a jármű okmányok valódiságának megállapítása.

Kialakulása

A közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 48/1997. (VIII.26.) BM rendelet 1998. január 1-i hatállyal kötelezően elrendelte a külföldről származó használt járművek első magyarországi forgalomba helyezését megelőzően az eredetiségvizsgálatot, illetve szükséges volt elvégezni az ellenőrzést a jármű egyedi azonosítóinak cseréje esetén is. A vizsgálatok emelkedő száma, az állampolgárok jogbiztonságba vetett bizalma érdekében 1999. július 12. napjától a járművek tulajdonos változásának nyilvántartásba vételéhez is kötelező lett az eredetiségvizsgálat elvégzése. 2001. január 1-i hatállyal a közlekedési igazgatási hatósági eljárás a rendőrségtől civil környezetbe került, a körzetközponti települési feladatot ellátó jegyzők által irányított okmányirodákba. E változás eredményeként a Hivatal vette át az eredetiségvizsgálatot végzők tevékenységének felügyeletét.

Miért kell újra és újra eredetiségvizsgálatot készíttetni?

Valószínűleg Ön is elgondolkodott már azon, hogy miért kell egy járművet minden adásvétel előtt elvinni eredetiségvizsgálatra, ezzel plusz költséget és utánajárást okozva, mikor korábban egyszer már megtörtént az azonosítók vizsgálata.

A válasz egyszerű. Azért kell, mert az eredetiségvizsgálat kiszűri a bűncselekmény útján manipulált járműveket, ezáltal biztonságot nyújt a leendő tulajdonosnak. A biztonság pedig különösen fontos, amikor megtakarításainkból, vagy kölcsönből komoly összeget áldozunk egy járműre.

A vizsgálat során a jármű valódiságán túl további fontos információkhoz is jutunk, vagyis meggyőződhetünk arról, hogy a jármű ténylegesen rendelkezik-e a meghirdetett műszaki, technikai, jogi paraméterekkel.

Az eredetiségvizsgálat azonban nemcsak a vevő érdekeit védi. Védi az eladó érdekeit is azzal, hogy a vizsgálat visszakereshető képanyaggal rögzíti a jármű akkori állapotát.

Az előzetes eredetiségvizsgálat meghatározása, szükségessége

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 10. pontja értelmében a jármű előzetes eredetiségvizsgálata olyan hatósági eljárás, melynek célja a járművek azonosító adatai és a jármű okmányok valódiságának megállapítása.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI.30.) BM rendeletben foglaltak értelmében az előzetes eredetiségvizsgálatot el kell végezni:

Forgalomba még nem helyezett sérült jármű esetében az előzetes eredetiség ellenőrzést a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje, illetve javítása) és a közlekedési hatóság műszaki megvizsgálását megelőzően kell kezdeményezni.

A származásellenőrzésre kötelezett, külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott járművek esetében az előzetes eredetiségvizsgálatot a származásellenőrzés eredményéről szóló határozat jogerőre emelkedését követően lehet elvégeztetni.

Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha

A muzeális jellegű járművekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljáráshoz, továbbá a négykerekű segédmotoros kerékpárok első magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz az előzetes eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni.

Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás kezdeményezése, a hatósági bizonyítvány átvétele és felhasználása

Az előzetes eredetiségvizsgálatot a Hivatal közreműködő igénybevételével végzi. A járművet előzetes eredetiségvizsgálat céljából a vizsgálóállomáson kell bemutatni.

A járművek előzetes eredetiségvizsgálatának elvégzését és eredményét a Hivatal által kiadott hatósági bizonyítvány igazolja.

A Hivatal által kiadott hatósági bizonyítványt az ügyfél

A közlekedési igazgatási (okmányirodai) ügyintézés megkezdésének feltétele az eljárás kezdeményezését megelőzően legfeljebb hatvan napon belül elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat. A hatvan napos határidőbe nem számít be az az idő, amíg az eredetiségvizsgálatot követő büntetőeljárás során a jármű lefoglalás miatt a hatóság őrizetében volt.

A közlekedési igazgatási eljárásban a közlekedési igazgatási hatóság ellenőrzi a jármű előzetes eredetiségvizsgálatának meglétét, eredményét, valamint annak érvényességi idejét.

A jármű eredetiségvizsgálatának eredménye a közlekedési igazgatási eljárásban egyszer használható fel, melynek tényét a közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba rögzíti.

Díjfizetési kötelezettség

A hatósági díj befizetése az eredetiségvizsgáló állomáson történik.

Az eredetiségvizsgálat olyan hatósági eljárás, amely ahhoz szükséges, hogy a jármű új tulajdonosa nyilvántartásba vetethesse járművét.
Az eredetiségvizsgálatot a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatallal (továbbiakban: BM KANYVH) együttműködési megállapodást kötött közreműködők végzik.

A hatósági eljárásért a gépjármű kategóriájától függő igazgatási szolgáltatási díjat kell a vizsgálat előtt készpénz átutalási megbízáson (csekken) befizetni. Az eredetiségvizsgálatot kérelmezőnek a csekk átadásával együtt a határozat postázási címét is közölni kell a közreműködővel.

A BM KANYVH a vizsgálatot követően a vizsgálatról kiadott határozatot (igazolás tartalma szerint) és a befizetett szolgáltatási díj igazolását is megküldi a kérelmező által megadott határozat postázási címre, ami alapján a hatósági eljárásban fellebbezési joga is van.

A külföldről behozott üzemeltetés célját szolgáló járművek eredetiségvizsgálata csak a jármű származásának ellenőrzéséről és annak eredményéről szóló határozat jogerőre emelkedését követően végezhető el!

A közlekedési igazgatási eljárásban a járművek eredetiségvizsgálat elvégzését a BM KANYVH által kiállított hatvan napnál nem régebbi határozattal kell igazolni.

A jármű eredetiségvizsgálat eredménye a közlekedési igazgatási eljárásban csak egyszer használható fel! A közlekedési igazgatási hatóság újabb eredetiségvizsgálat nélkül a tulajdonos, üzemben tartó vagy meghatalmazottja kérelmére hatósági bizonyítványt állíthat ki az eredetiségvizsgálati nyilvántartásból.

Az eredetiségvizsgálat a járművek azonosítóinak és NEM a műszaki állapotának, valamint a jármű okmányainak vizsgálatára terjed ki.
A vizsgálat kb. 40-60 perc időt igényel, amely alatt az előírások szerint és a megbízó nem tartózkodhat a vizsgáló helységben, illetve helyen.

A vizsgálat célja a jármű eredetinek/gyárinak megfelelő állapotának felülvizsgálata és igazolása. Mivel minden jármű alvázszáma meghatározott ezért ez minden esetben egyértelműen dokumentált kivitelt jelent. Azaz adott a jármű színe, motorja, szélvédői, és egyéb elemei. Ahhoz, hogy ezt ellenőrizhessük a járművön, több helyen, több fajta technikai azonosítót helyeztek el, aminek megléte és hibátlan állapota igazolja a jármű eredeti állapotát. Különböző komolyabb javítások, és cserék során ez az állapot megváltozik, amely a jármű bizonytalan származására utalhat. Esetenként az eltérés függvényében tudatos manipulálására enged következtetni. Ez esetben a vizsgáló állomásnak jelentési kötelezettsége van a hatóság felé.

Ne feledje! Az eredetvizsgálat az Ön érdeke, mert a használt jármű vásárlása előtt meggyőződhet annak eredetiségéről, így nem kell tartania attól, hogy lopott járművet vásárol. Az eredetiségvizsgálat az adásvételi szerződés aláírása előtt készíttesse el, mivel annak aláírásával már az Ön tulajdonába kerül a jármű.

NKH az időszakos vizsgálat keretében elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat díjának visszatérítéséről

A Nemzeti Közlekedési Hatóság közleménye
Az időszakos vizsgálat keretében elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat díjának visszatérítéséről szóló 86/2010. (III. 26.) Korm. rendelet értelmében a közlekedési hatóság a
jogosult kérelmére visszatéríti az időszakos vizsgálat keretében 2010. január 1. és 2010. február 18. között elvégzett eredetiségvizsgálat befizetett díját. A díj visszafizetését jármű korábbi eljárást kezdeményező üzemben tartója kérheti, ha a jármű eredetiségvizsgálatának eredményét a közlekedési igazgatási eljárásban nem használta fel (pl. átíráshoz). A visszafizetésről a közlekedési hatóság közigazgatási eljárás keretében az eredetiségvizsgálat eredményének közlekedési igazgatási eljárásban való felhasználhatóságára meghatározott idő elteltét követően határoz. Miután az eredetiség vizsgálat eredményét 60 napig lehet a közlekedési igazgatási eljárásban felhasználni, a döntés a visszafizetésről legkorábban a vizsgálat napját követő 61. napon történhet. A kérelem benyújtására 2010 április 1.-je és 2010 június 30.-a között van lehetőség. A 2010 június 30.-i határidő jogvesztő, az ezt követően benyújtott kérelmek alapján a díj visszafizetésére nincs lehetőség! A kérelem benyújtható személyesen a közlekedési hatóság által üzemeltetett
vizsgálóállomáson, vagy postai úton a területileg illetékes regionális igazgatóságnak címezve. A kérelem benyújtható képviselő által is. Ebben az esetben a képviseleti jogosultságot igazolni kell.

A benyújtandó kérelem tartalma
A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a jármű rendszámát,
b) az időszakos vizsgálat keretében elvégzett eredetiségvizsgálat helyét és idejét,
c) a jogosult nevét és címét,
d) a bankszámlaszámot, amennyiben a jogosult a díj visszatérítését bankszámlára utalással kéri teljesíteni,
d) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a visszafizetésre kerülő díjat
I. bankszámlaszámra történő átutalással, vagy
II. címre, készpénz-kifizetés kézbesítésével kéri,
III. eredetiségvizsgálat eredményét közlekedési igazgatási eljárásban nem használták fel és amennyiben a kiadásától számított 60 nap nem telt el - annak felhasználására nem kerül sor.

A kérelem tartalmazhatja az ügyfél nyilatkozatát, miszerint kedvező döntés esetén a jogorvoslati jogáról lemond. Az eljárást meggyorsítja, ha a kérelemhez mellékeli a műszaki vizsgáról kiállított Műszaki adatlapot vagy a kapott számviteli bizonylatot, amennyiben az rendelkezésre áll.

A visszatérítés módja
Az eljáró hatóság - a díj visszatérítéséről kiadott határozatának jogerőre emelkedését követő 15 napon belül - a jogosult kérelme szerint, a jogosult által megadott
a) bankszámlaszámra történő átutalással, vagy
b) címre, készpénz-kifizetés postai kézbesítésével
téríti vissza az eredetiségvizsgálat befizetett díját.
A bankszámlára utalás egyszerűbb, gyorsabb eljárás, ezért javasoljuk, hogy fizetési módként elsősorban a bankszámlára utalást válasszák! Sikertelen utalás esetén a hatóság a kérelemben megadott címre postai készpénz-kifizetés kézbesítésével továbbítja a visszajáró díjat. A visszautalás a határozat jogerőre emelkedését követően tudja a hatóság indítani. A hatályos jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a kérelemnek helyt adó döntés esetén a kérelmező lemondjon a jogorvoslati (fellebbezési) lehetőségről. Ebben az esetben a határozat a közléssel jogerőssé és végrehajthatóvá válik. Így 15 nappal rövidülhet az eljárás.

A visszatérítés összege
A visszatérítés összege megegyezik a vizsgálat megfizetett díjával. Ha kijelölt vizsgálóállomáson történt a vizsgálat, a közlekedési hatóság által kiadott bizonylaton csak az eljárási díj 60%-a szerepel. Ettől függetlenül a közlekedési hatóság a vizsgálat teljes díját visszafizeti a következő táblázat szerint:

Az előzetes eredetiségellenőrzés hatósági díjai
1. A személygépkocsik előzetes eredetiség ellenőrzésének elvégzéséért fizetendő díjak:
a) kis kategória (1400 ccm hengerűrtartalomig) 17 000.-      
b) középkategória (1401-2000 ccm hengerűrtartalomig) 18 500.-
c) felső kategória (2001 ccm hengerűrtartalom felett) 20 000.-
2. Motorkerékpárok előzetes eredetiség-ellenőrzéséért fizetendő díjak:
a) 500 ccm hengerűrtartalomig 15 500.-
b) 500 ccm hengerűrtartalom felett 17 000.-
3. A négykerekű segédmotoros kerékpárok előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díj:14000.-
4. Kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg: 3,5 t-ig) előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díjak: 20 000.-
5. Tehergépkocsik
5.1. Megengedett legnagyobb össztömeg 3,5-7,5 t-ig 21 000.-
5.2. Megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 t-tól 22 000.-
6. Autóbusz
a) szállítható személyek száma 20 főig 21 000.-
b) szállítható személyek száma 20 fő felett 22 000.-
7. Mezőgazdasági vontató, lassú jármű 20 000.-
8. Pótkocsi
8.1. Könnyű pótkocsi (lakókocsi) 16 000.-
8.2. Nehéz pótkocsi 17 500.-
8.3. Különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott) 19 000.-

A visszatérítésre irányuló eljárás díjmentes. Az üzemben tartó a fenti táblázatban szereplő összegre jogosult.

gyorseredetisegvizsgalat.hu © 2008

Partnerünk: Eredetvizsga.net

gépjármû mobil eredetiségvizsgálat , autó mobil eredetiségvizsgálat, motor mobil eredetiségvizsgálat, autóbusz mobil eredetiségvizsgálat
pótkocsi mobil eredetiségvizsgálat, tehergépkocsi mobil eredetiségvizsgálat, kis teherképkocsi mobil eredetiségvizsgálat

Google PageRank module - CamelPark SEO centrum

Hasznos oldalak: Keresgélned sem kell!